Algemene voorwaarden

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een internetbestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt hem gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt, zoniet kan hij de bestelling niet afronden.
1. Identificatie van de verkoper:Acehouse, Diepestraat 87, 9300 Aalst (Belgie) BTW BE 0500.648.375 e-mail: info@acehouse.be, info@cable-ride.com
2. Algemeenheden en definities: Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door www.cable-ride.com (Acehouse) aan eindgebruikers. Alle andere voorwaarden zijn uitgesloten. www.cable-ride.com (Acehouse) kan ten alle tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. www.cable-ride.com (Acehouse) De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands, Frans, Engels, Italiaans of het Duits, naar gelang van de keuze van de klant. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in een van deze talen gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van een of meerdere voorwaarden in te roepen. Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van Aalst en Dendermonde zijn bevoegd.
3. Totstandkoming van de internetverkoop: De catalogus met producten en hun omschrijving die op www.cable-ride.com terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten. Www.cable-ride.com (Acehouse) behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weer te verkopen kan www.cable-ride.com (Acehouse) weigeren.
4. Eigendomsoverdracht: In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geinstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.
5. Prijzen: Onze prijzen zijn BTW inbegrepen. De normale leverings- of verzendingskosten zijn aangegeven, maar kunnen afwijken rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over zijn leveringsplaats.
Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.
6. Betaling: De klant kan zijn bestelling betalen via Paypal met de volgende betaalkaarten: VISA of MASTERCARD Via bankoverschrijving op rekening nr. IBAN BE72 0016 8346 5716 - BIC GEBABEBB
7.Levering: De goederen worden in principe geleverd door een koerierdienst. Hiervoor betaalt de klant een bijdrage. De kosten worden duidelijk aangegeven tijdens het orderproces.Eventueel kan de klant ook de levering ophalen na het maken van een voorafgaande afspraak.Ongeacht de leveringswijze, tekent de klant voor ontvangst van de levering. Voor de veiligheid en zekerheid kan de koerierdienst of www.cable-ride.com bij levering een identiteitsbewijs, de bevestigingsmail of de originele factuur van de klant vragen.Leveringstermijn: Voor artikelen die in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, bevestigt www.cable-ride.com de klant via e-mail de vermoedelijke leveringsdatum. (met uitzondering van bestellingen tijdens vakantieperiodes zal www.cable-ride.com er naar streven de goederen die op voorraad zijn binnen de 5 werkdagen te versturen) Voor artikelen die niet in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, bevestigt www.cable-ride.com de klant via e-mail de vermoedelijke leveringsdatum van zodra deze gekend is.De bevestigde leveringsdata zijn echter niet bindend. Ingeval de leveringsdatum dient te worden gewijzigd, zal onverwijld contact opgenomen worden met de klant via e-mail, om een nieuwe datum voor te stellen.Opmerkingen in verband met de levering door koerierdienst:Elke klacht betreffende zichtbare schade aan de verpakking van de geleverde goederen dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering door een koerier. Opmerkingen over beschadigingen en defecten aan het geleverde product dienen steeds binnen de 24u na levering, per mail gemeld te worden op info@cable-ride.com
8. Contact: Voor klachten en opmerkingen in verband met zijn bestelling, kan de koper terecht op info@acehouse.be / info@cable-ride.com of telefonisch op +32 53 70 61 66 (van maandag tot vrijdag van 19u30 tot 21u30)
9. Wettelijke waarborg voor consumenten: Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar. a) Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten: alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het goed (b.v. door oxidatie, schokken val, verkeerde montage...) onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen, defecten tengevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen; defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant; schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat. b) Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de 2 maanden na vaststelling worden gemeld. c) De waarborg is enkel geldig indien men een beroep doet op de naverkoopdienst van Www.cable-ride.com (Acehouse). Indien de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen laste. In geval van tussenkomst door een niet door Www.cable-ride.com (Acehouse) aangewezen derde, vervalt de garantie. d) De factuur of de leveringsbon vertegenwoordigt de waarborgstitel en moet door de klant bijgehouden worden en in origineel voorgelegd worden. De waarborg vangt aan op de datum van afhaling of levering.e) De waarborg is niet overdraagbaar. Zij kan dus niet toegepast worden indien de goederen van eigenaar veranderen.
10. Recht van verzaking: Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten. Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen "zoals in een etalage". Gebruikte, geinstalleerde, beschadigde of onvolledige toestellen worden niet teruggenomen. De klant die van dit recht gebruik wenst te maken, moet www.cable-ride.com binnen de 14 dagen contacteren. Bovendien dient hij binnen dezelfde termijn de goederen in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid terug te sturen naar: Www.cable-ride.com (Acehouse) Webshop, Diepestraat 87, B-9300 Aalst, Belgie; Binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname zal Www.cable-ride.com (Acehouse) de betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de kosten van levering. Zullen in geen geval worden teruggenomen: geinstalleerde, gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen; artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) zodanig geopend werd, dat ze niet meer als nieuw kunnen worden verkocht;
11.Privacyverklaring: www.cable-ride.com verbindt zich ertoe om de privacy van de klant te waarborgen en te beschermen. De door de klant verstrekte gegevens, hierna genoemd "de gegevens", worden beschouwd als vertrouwelijke informatie. De gegevens omvatten: de gegevens die de klant uitdrukkelijk verstrekt, hetzij bij de registratie, hetzij bij het gebruik van de website.;de gegevens die de klant niet uitdrukkelijk verstrekt maar die automatisch worden verzameld: zijn IP-adres, het browsertype en besturingssysteem van zijn computer, het aantal bezoeken, de bezochte pagina's, etc..De gegevens kunnen, na anonimiseren, worden gebruikt: om de website te optimaliseren,voor het opmaken van statistieken en rapporten. De gegevens worden enkel verzameld en verwerkt door www.cable-ride.com. Stopzetten e-mails & nieuwsbrieven: www.cable-ride.com biedt de klant de mogelijkheid om e-mails en nieuwsbrieven te ontvangen met informatie en promoties.. De klant beschikt ten allen tijde over de mogelijkheid om het toezenden van deze e-mails stop te zetten via zijn account. Nazicht en verbetering: Via zijn account kan de klant kennis krijgen van zijn gegevens en ze continu on-line verbeteren of wijzigen. Schrappen: De klant kan al zijn gegevens schrappen als gebruiker van de www.cable-ride.com website. De klant beschikt ten allen tijde over de mogelijkheid om de gegevens te schrappen via zijn account. Bij schrapping worden alle gegevens verwijderd en zal de klant bijgevolg ook geen e-mails meer toegestuurd worden.
12. Niet-aansprakelijkheidsverklaring: www.cable-ride.com (Acehouse) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen met het geleverde materiaal. Kabelbaansystemen en bungee-remsystemen zijn potentieel gevaarlijk en kunnen ernstige letsels of zelfs de dood veroorzaken indien ze verkeerd geinstalleerd of gebruikt worden. De eigenaar van de kabelbaan neemt persoonlijk alle risicos en verantwoordelijkheid voor eventuele schade, verwondingen of overlijden, ongeacht de manier waarop dit zou kunnen optreden na gebruik van onze producten. De eigenaar van de geinstalleerde kabelbaan en bungee-remsysteem is verantwoordelijk voor zijn eigen materiaal en het veilig gebruik ervan. Hij is er zich van bewust dat hij dient in te staan voor de veilige selectie, installatie en gebruik van zijn eigen speelapparatuur. Bovendien dient hij garant te staan voor een regelmatig onderhoud en inspectie van alle onderdelen van de kabelbaan. Door het aanvaarden van de aankoopvoorwaarden bevestigt de gebruiker dat hij kennis heeft genomen van deze niet-aansprakelijkheidsverklaring.
13. Bewijs: De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (email). Deze voorwaarden gelden vanaf 02-01-2013.

Afdrukken